ស្រា Viking Gods

ស្រា

នៅឆ្នាំ 2022 យើងនឹងមានស្រាវីឃីងថ្មី។ យើងឧទ្ទិសស្រាទាំងអស់ដល់ព្រះ Viking ។ បទពិសោធន៍រសជាតិដ៏ស្រស់ស្អាត!